Το Παραμύθια.gr δεν χαίρει ιδιοκτησίας ή κτήσης πνευματικών δικαιωμάτων επί του άνωθεν υλικού. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων (links)που εμφανίζονται δίπλα στα videos των cartoons. Η χρήση και η προβολή των υπερσυνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και συνιστά αποδοχή των παραπάνω όρων.